EGZAMIN 2023 II TERMIN

Zadanie 1. (0—1) Na diagramie przedstawiono liczbę butelek z wodą dostarczonych do sklepu osiedlowego oraz liczbę butelek z wodą sprzedanych w tym sklepie przez trzy kolejne dni: poniedziałek, wtorek i środę. liczba 110 butelek 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 poniedziałek wtorek środa dostawa msprzedaż Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F — jeśli jest fałszywe. Przez te trzy dni w sklepie osiedlowym sprzedano łącznie 190 butelek z wodą. Liczba butelek z wodą sprzedanych w poniedziałek stanowi 1 liczby butelek z wodą dostarczonych w tym dniu.

Zadanie 2. (0—1) Z tasiemki o długości z m odcięto kawałek o długości pół metra. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Pozostała po odcięciu część tasiemki ma długość . mniejszą od 15 cm. . większą od 15 cm, ale mniejszą od 16 cm. . równą 16 cm. . większą od 16 cm, ale mniejszą od 17 cm. UOU >

Zadanie 3. (0—1) W pewnym zoo mieszkają słoń afrykański o masie 6 ton oraz góralek skalny o masie 3 kg. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Masa słonia afrykańskiego jest większa niż masa góralka skalnego A. 20 razy. B. 200 razy. C. 2 000 razy. D. 20 000 razy.

Zadanie 4. (0—1) Dane są cztery liczby: 0,7 —0,65 —0,456 0,234 Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Suma największej i najmniejszej spośród tych liczb jest równa [A|B. . A. 1,35 B. 0,05 Na osi liczbowej odległość między punktami odpowiadającymi liczbom —0,65 oraz —0,456 jest równa e|p|. c. 0,194 D. 1,106

Zadanie 5. (0—1) Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F — jeśli jest fałszywe. Wartość wyrażenia (4*)% jest równa 47. P F Wartości wyrażeń 5% -10% oraz 5%:23 są równe. P F

Zadanie 6. (0—1) W naczyniu znajdowało się k litrów wody. Marcin odlał z tego naczynia z tej objętości wody, a następnie Magda odlała 3 litry wody. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Objętość wody wyrażoną w litrach, która pozostała w naczyniu, opisuje wyrażenie *'k—A -(6e-3) A. k-(3-k+3) „1 C. k-3-3 k

Zadanie 7. (0—1) Tydzień przed rozpoczęciem zajęć student zapłacił 800 zł za kurs żeglarski. W razie rezygnacji z kursu organizator nie zwraca pełnej kwoty wpłaty, tylko oddaje jej część, zgodnie z poniższą tabelą. Termin rezygnacji Wysokość zwrotu wpłaty przed rozpoczęciem kursu 95% w pierwszym tygodniu kursu 85% w drugim tygodniu kursu 70% po upływie drugiego tygodnia 5% Student zrezygnował z kursu w trzecim dniu zajęć. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Organizator zwrócił studentowi kwotę A. 120zł B. 560 zł c. 680 zł D. 760 zł

Zadanie 8. (0—1) Podczas spaceru w czasie każdych 10 sekund Ewa robi taką samą liczbę a kroków. lle kroków zrobi Ewa w czasie 3 minut tego spaceru? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. 6a B. 18a c. 30a D. 180a

Zadanie 9. (0—1) Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Jest dokładnie (A|B. liczb naturalnych m spełniających warunek v110

Zadanie 10. (0—1) Spośród wszystkich liczb dwucyfrowych dodatnich losujemy jedną liczbę. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez 20 jest równe 2 1 A. 45 B. 25 c. NIA U g|*

Zadanie 11. (0—1) Samochód przejechał ze stałą prędkością trasę o długości 18 kilometrów w czasie 12 minut. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Samochód przejechał tę trasę z prędkością km km km km A. 30 "R B. 60 IW c. 90 IW D. 120 "R

Zadanie 12. (0—1) Prostokąt podzielono na dwa identyczne trapezy równoramienne i dwa trójkąty w sposób pokazany na rysunku. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F — jeśli jest fałszywe. Trójkąty, które powstały w sposób pokazany na rysunku, są równoramienne. | P F Gdyby kąty ostre trapezów miały miarę 307, to powstałe trójkąty byłyby równoboczne.

Zadanie 13. (0—1) Dane są dwa równoległoboki: ABCD oraz ECFD (zobacz rysunek). F B Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F — jeśli jest fałszywe. Bok DC równoległoboku ABCD jest jedną z wysokości równoległoboku ECFD. Pole równoległoboku ABCD jest równe polu równoległoboku ECFD. P F

Zadanie 14. (0—1) Stosunek długości trzech boków trójkąta jest równy 2 : 4: 5. Obwód tego trójkąta jest równy 33 cm. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Najkrótszy bok tego trójkąta ma długość A. 2cm B. 3cm C. 6cm D. 11cm

Zadanie 15. (0—1) Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty trójkątny oraz jego podstawę. Wysokość tego graniastosłupa jest równa 1 cm. 3 cm 1 cm 4 cm Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa jest pole jednej podstawy. A. takie samo jak B. dwa razy większe niż Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe KBE . Cc. 24 cm? D. 30 cm?

Zadanie 16. (0-2) Wojtek miał 30 monet dwuzłotowych i 48 monet pięciozłotowych. Połowę monet pięciozłotowych wymienił na monety dwuzłotowe. Kwota z wymiany monet pięciozłotowych stanowiła równowartość kwoty, którą otrzymał w monetach dwuzłotowych. Oblicz, ile łącznie monet dwuzłotowych ma teraz Wojtek. Zapisz obliczenia.

Zadanie 17. (0-3) Do księgarni językowej dostarczono łącznie 240 książek napisanych w czterech różnych językach. Książek w języku włoskim było 3 razy mniej niż książek w języku niemieckim, książek w języku angielskim było 2 razy więcej niż w języku niemieckim, a książek w języku francuskim było o 20 więcej niż w języku włoskim. Oblicz, ile książek napisanych w języku francuskim dostarczono do tej księgarni. Zapisz obliczenia.

Zadanie 18. (0-2) Na rysunku przedstawiono prostokąt ABCD, w którym bok BC ma długość 4 cm. Na bokach prostokąta zaznaczono punkty E i F oraz narysowano odcinki EF i FC tak, że powstały dwa jednakowe trójkąty EAF i FBC. W obu trójkątach zaznaczono kąty o takiej samej mierze a. Odcinek AE ma długość 3 cm. D C b 4 cm 3cm /a) F Oblicz pole prostokąta ABCD. Zapisz obliczenia.

Zadanie 19. (0-3) Powierzchnia kartonu ma kształt prostokąta o wymiarach 8 cm i 15 cm. W czterech rogach tego kartonu wycięto kwadraty o boku 2,5 cm. Z pozostałej części złożono pudełko. 15 cm Oblicz objętość tego pudełka. Zapisz obliczenia.