EGZAMIN 2023

Zadanie 1. (0—1) Poniżej przedstawiono składniki potrzebne do przygotowania ciasta na 8 gofrów. Gofry Składniki na 8 gofrów: I5 szklanki mąki iz szklanki mleka 2 jajka 15 łyżeczki proszku do pieczenia 2 łyżeczki cukru pudru z szklanki oleju 2 szczypta soli ODNTINIŃNINONIN Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F — jeśli jest fałszywe. Do przygotowania ciasta na 40 gofrów, przy zachowaniu właściwych proporcji odpowiednich składników, potrzeba 10 jajek. Do przygotowania ciasta na 72 gofry, przy zachowaniu właściwych proporcji odpowiednich składników, potrzeba 12 szklanek mleka.

Zadanie 2. (0—1) Dostęp do pliku jest chroniony hasłem ** T ** złożonym z dwóch liczb dwucyfrowych oddzielonych literą T. Pierwsza liczba hasła to sześcian liczby 4, a druga to najmniejszy ; , , „1.1 wspólny mianownik ułamków 15 | 25- Jakie jest hasło do pliku? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. 24T45 B. 24T75 C. 64T45 D. 64T75

Zadanie 3. (0—1) Dane są cztery wyrażenia: G=2x*”+2 H=2e 22 J=2x*=2 K =2x* — 2x Jedno z tych wyrażeń przyjmuje wartość 0 dla x = 1 orazdla x = —1. Które to wyrażenie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. G B. H c. J D. K

Zadanie 4. (0—1) Marta układała książki na dwóch półkach o tych samych wymiarach wewnętrznych. Wszystkie książki były jednakowych rozmiarów. Pierwszą półkę (l) całkowicie wypełniła 12 książkami. Na drugiej półce (Il) postanowiła ustawić książki jedna przy drugiej na całej szerokości półki tak, aby zostało nad nimi wolne miejsce, w sposób pokazany na rysunku. Uwaga: na rysunku przedstawiono całkowite wypełnienie książkami pierwszej półki (l) oraz częściowe wypełnienie książkami drugiej półki (Il). 21cm 28 cm lle najwięcej książek Marta mogła zmieścić na drugiej półce (Il) przy wskazanym sposobie ustawienia? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. 7 B. 8 c. 10 D. 11

Zadanie 5. (0—1) Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Wyrażenie v81—v49 jest równe (A|B|. A. 2 B. V32 Wyrażenie v144+v25 jest równe KSEJ . Cc. 13 D. 17

Zadanie 6. (0—1) W sadzie rosną drzewa owocowe: grusze i jabłonie. Liczba grusz jesto 40% większa od liczby jabłoni. Jabłoni jesto 50 mniej niż grusz. lle jabłoni rośnie w tym sadzie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. 20 B. 30 c. 70 D. 125

Zadanie 7. (0—1) Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. 8 Iloraz =P jest równy (A|B|. A. 53 B. 23 lloczyn 2*: 253% jest równy GEJ . c. 50? D. 10%

Zadanie 8. (0—1) Liczbę x powiększono o 7, a następnie otrzymany wynik zwiększono 4-krotnie. Liczbę y zwiększono 5-krotnie, a otrzymany wynik powiększono o 3. Która para wyrażeń algebraicznych poprawnie opisuje wykonane działania? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. 4(x +7) oraz 5y +3 B. 4x +7 oraz 5y+3 C. 4(x +7) oraz 5(y+3) D. 4x +7 oraz 5(y +3)

Zadanie 9. (0—1) Pewien ostrosłup ma 16 wierzchołków. lle wierzchołków ma graniastosłup o takiej samej podstawie, jaką ma ten ostrosłup? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. 17 B. 30 c. 32 D. 45

Zadanie 10. (0—1) Na planie miasta odległość w linii prostej od punktu oznaczającego przystanek autobusowy Dworzec do punktu oznaczającego przystanek autobusowy Galeria jest równa 8 cm. Plan miasta został wykonany w skali 1 : 4 000. m Przystanek autobusowy Dworzec autobusowy Galeria Na podstawie: Malachi Ray Rempen, vividmaps.com (oryg. itchyfeetcomic.com) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Odległość w linii prostej w terenie między tymi przystankami jest równa A. 320m B. 500m c. 3200m D. 5000m

Zadanie 11. (0—1) Z urny, w której jest wyłącznie 18 kul białychi 12 kul czarnych, losujemy 1 kulę. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F — jeśli jest fałszywe. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe z. P F Prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest mniejsze od 3 -

Zadanie 12. (0—1) W prostokącie ABCD punkty E i F są środkami boków BC i CD (zobacz rysunek). Długość odcinka EC jest równa 6 cm, a długość odcinka EF jestrówna 10 cm. D FE C E A B Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Obwód prostokąta ABCD jest równy A. 64cm B. 56cm Cc. 40 cm D. 28 cm

Zadanie 13. (0—1) Agata na dużej kartce w kratkę narysowała figurę złożoną z 40 połączonych odcinków, które kolejno ponumerowała liczbami naturalnymi od 1 do 40. Na rysunku przedstawiono fragment tej figury, złożony z ośmiu początkowych odcinków. Kolejne odcinki tej figury Agata narysowała według tej samej reguły, którą zastosowała do narysowania odcinków 1-8. Uwaga: wszystkie komórki kratki są takimi samymi kwadratami. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F — jeśli jest fałszywe. Proste zawierające odcinki o numerach 1 oraz 7 są wzajemnie p F prostopadłe. Proste zawierające odcinki o numerach 5 oraz 33 są wzajemnie p F równoległe.

Zadanie 14. (0—1) Na rysunku przedstawiono trzy figury: kwadrat F,, kwadrat F„ i prostokąt Fa, oraz podano ich wymiary. 5 cm Czy z figur F;, Fa, Fa można ułożyć, bez rozcinania tych figur, kwadrat K o polu 49 cm*? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1., 2. albo 3. suma obwodów figur F, i Fa jest równa obwodowi A. | Tak, " | kwadratu K. ponieważ 2. | sumapólfigur Fy, F, i F; jestrówna 49 cm*. B. | Nie, suma długości dowolnych boków figur F;, F> i Fa nie jest równa 7 cm.

Zadanie 15. (0—1) W czworokącie ABCD boki AB, CD i DA mają równe długości, akąt BCD mamiarę 131". Przekątna AC dzieli ten czworokąt na trójkąt równoboczny i na trójkąt równoramienny (zobacz rysunek). D Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F — jeśli jest fałszywe. Kąt ABC ma miarę 60. P F Kąt DAB ma miarę 98. P F

Zadanie 16. (0-2) Cena biletu do teatru jest o 64 zł większa od ceny biletu do kina. Za 4 bilety do teatru i 5 biletów do kina zapłacono łącznie 400 zł. Oblicz cenę jednego biletu do teatru. Zapisz obliczenia.

Zadanie 17. (0-2) Pociąg przebył ze stałą prędkością drogę 700 metrów w czasie 50 sekund. Przy zachowaniu tej samej, stałej prędkości ten sam pociąg drogę równą jego długości przebył w czasie 15 sekund. Oblicz długość tego pociągu. Zapisz obliczenia.

Zadanie 18. (0—3) W czworokącie ABCD opolu 48cm? przekątna AC ma długość 8 cm idzieli ten czworokąt na dwa trójkąty. ABC i ACD (zobacz rysunek). Wysokość trójkąta ACD poprowadzona z wierzchołka D do prostej AC jestrówna 2 cm. c A B Oblicz wysokość trójkąta ABC poprowadzoną z wierzchołka B do prostej AC. Zapisz obliczenia.

Z pięciu prostopadłościennych klocków o jednakowych wymiarach ułożono figurę. Kształt i wybrane wymiary tej figury przedstawiono na rysunku. Oblicz objętość jednego klocka. Zapisz obliczenia.