EGZAMIN 2022

Zadanie 1. (0—1) Wśród uczniów klas ósmych przeprowadzono ankietę. Jedno z pytań tej ankiety zamieszczono poniżej. Jakie filmy oglądasz najchętniej? Zaznacz tylko jedną odpowiedź. L] biograficzne L] fantasy [| komediowe LI] przyrodnicze LI] żadne z wymienionych Każdy z uczniów wypełniających ankietę zaznaczył tylko jedną odpowiedź. Czworo spośród ankietowanych zaznaczyło odpowiedź żadne z wymienionych. Procentowy rozkład udzielonych odpowiedzi uczniów przedstawiono na poniższym diagramie. 5% żadne z wymienionych 10% filmy biograficzne 40% filmy fantasy 15% filmy przyrodnicze 30% filmy komediowe Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F — jeśli jest fałszywe. W ankiecie wzięło udział 80 uczniów. P F Filmy fantasy wybrało o 20 uczniów więcej niż uczniów, którzy wybrali filmy przyrodnicze.

Zadanie 2. (0—1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 2 4 Wartość wyrażenia rm 3? jest równa 29 Ż.2 A. —5 B. —5 9 u1l d U |

Zadanie 3. (0—1) Spośród wszystkich liczb trzycyfrowych o sumie cyfr równej 6 wybrano liczbę największą i liczbę najmniejszą. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Suma wybranych liczb jest równa A. 714 B. 705 c. 606 D. 327

Zadanie 4. (0—1) Liczba k jest sumą liczb 323 i 160. Czy liczba k jest podzielna przez 3? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1., 2. albo 3. 1. | cyfrą jedności liczby k jest 3. A. Tak, ytraj sk ponieważ 2. |żadnaz liczb 323 i 160 nie dzieli się przez 3. B. | Nie R 3. |sumacyfr 3, 4 i 8 jestliczbą podzielną przez 3.

Zadanie 5. (0—1) Dane są trzy liczby: 1039 - 1070 1030 — — 3515, 60 — 50. A= y =(10*) 10 z=10 1020 Która z tych liczb jest mniejsza od liczby 10170? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. Tylko x. B. Tylko y. C. Tylko z. D. Każda z liczb x, y, z.

Zadanie 6. (0—1) Na uszycie 90 jednakowych bluzek w rozmiarze S$ potrzeba tyle samo materiału, ile na uszycie 60 jednakowych bluzek w rozmiarze L. Przyjmij, że na uszycie większej lub mniejszej liczby bluzek potrzeba proporcjonalnie więcej lub mniej materiału. Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Na uszycie 240 bluzek w rozmiarze $ potrzeba tyle samo materiału, ile potrzeba na uszycie |[A|B| bluzek w rozmiarze L. A. 160 B. 150 Na uszycie dwóch bluzek w rozmiarze L potrzeba tyle samo materiału, ile potrzeba na uszycie lc|D. bluzek w rozmiarze S. C. trzech D. pięciu

Zadanie 7. (0—1) 4 n Dane jest wyrażenie 5 oraz liczby: — 3, —1,0,1,3. Dla której z danych liczb wartość podanego wyrażenia jest najmniejsza? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. —3 B. —1 c. 0 D. 1 E. 3

Zadanie 8. (0—1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba v60 jest . większa od 3 i mniejsza od 4. . większa od 4 i mniejsza od 5. . większa od 7 imniejsza od 8. . większa od 8 i mniejsza od 9. UOU >

Zadanie 9. (0—1) Na osi liczbowej zaznaczono punkty P,R i S oraz podano współrzędne punktów P i R. Odcinek PS jest podzielony na 8 równych części (zobacz rysunek poniżej). p R S 66 > —3 z h Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Współrzędna punktu S jest równa A. 10 B. 11 c. 13 D. 15

Zadanie 10. (0—1) Plik z prezentacją multimedialną Igora ma rozmiar 13 MB (megabajtów). Plik z prezentacją multimedialną Lidki ma 2,5 razy większy rozmiar (wyrażony w MB) niż plik z prezentacją Igora. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Plik z prezentacją Lidki ma większy rozmiar niż plik z prezentacją lgora o A. 12 MB B. 19,5 MB C. 25 MB D. 32,5 MB

Zadanie 11. (0—1) Ogrodnik kupił ziemię ogrodową, którą zaplanował zużyć w maju, czerwcu i lipcu. W maju zużył 3 masy kupionej ziemi. W czerwcu zużył połowę masy ziemi, która została. Na lipiec pozostało mu jeszcze 60 kg ziemi. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Jeżeli przez x oznaczymy masę zakupionej ziemi, to sytuację przedstawioną w zadaniu opisuje równanie 1 1 1 1 1 A. (X — zx) + 5x = 60 B. (X—3zx) +5(X—3zx) = 60 1 1 1 1 1 Cc. (X—zx) 5x = 60 D. (X—3x) -5(x—3zx) = 60

Zadanie 12. (0—1) Trzy koleżanki kupiły bilety autobusowe w tym samym automacie. Martyna kupiła 6 biletów 75-minutowych i zapłaciła za te bilety 24 zł. Weronika kupiła 4 bilety 20-minutowe i zapłaciła za nie 12 zł. Ania kupiła 2 bilety 75-minutowe i 2 bilety 20-minutowe. lle Ania zapłaciła za bilety? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. 7zł B. 14zł Cc. 19zł D. 20zł

Zadanie 13. (0—1) Dany jest trójkąt ABC, w którym kąt BCA ma miarę 359. Punkt D leżyna boku BC tego trójkąta. Odcinek AD ma taką samą długość jak odcinek BD. Kąt ADC ma miarę 130? (zobacz rysunek poniżej). C Ń /Ą A B Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Kąt CAB ma miarę A. 95? B. 757 c. 907 D. 80?

Zadanie 14. (0—1) W pudełku było wyłącznie 6 kulek zielonych i 8 kulek niebieskich. Po dołożeniu do tego pudełka pewnej liczby kulek zielonych prawdopodobieństwo wylosowania kulki niebieskiej et równe 1 Jest rowne 4: lle kulek zielonych dołożono do pudełka? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. 10 B. 16 c. 18 D. 24

Zadanie 15. (0—1) Na rysunku przedstawiono trapez KLMN zbudowany z trzech jednakowych trójkątów prostokątnych o przyprostokątnych długości 3 cmi 4 cm. N 3 cm M 4 cm K L Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F — jeśli jest fałszywe. Pole trapezu KLMN jestrówne 18 cm?. P F Obwód trapezu KLMN jest równy 18 cm. P F

Zadanie 16. (0-2) Do wykonania naszyjnika Hania przygotowała 4 korale srebrne, 8 korali czerwonych i kilka korali zielonych. Następnie ze wszystkich przygotowanych korali zrobiła naszyjnik. Zielone korale stanowią 20% wszystkich korali w zrobionym naszyjniku. Oblicz, ile zielonych korali jest w naszyjniku. Zapisz obliczenia.

Zadanie 17. (0-2) Kierowca przejechał ze stałą prędkością trasę o długości 22,5 km od godziny 7:50 do godziny 8: 05. Oblicz prędkość, z jaką kierowca przejechał tę trasę. Wynik wyraź w - Zapisz obliczenia.

Zadanie 18. (0—3) Dany jest romb ABCD. Obwód tego rombu jest równy 52 cm, a przekątna AC ma długość 24 cm (zobacz rysunek poniżej). A B Oblicz długość przekątnej BD rombu ABCD. Zapisz obliczenia.

Zadanie 19. (0—3) Na rysunku przedstawiono siatkę graniastosłupa prawidłowego czworokątnego oraz zapisano niektóre wymiary tej siatki. 41 cm 4 48 cm v Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zapisz obliczenia.