EGZAMIN 2020

Zadanie 1. (0—1) Rowerzysta uczestniczył w rajdzie rowerowym. Całą trasę rajdu pokonał w ciągu czterech dni. W tabeli poniżej przedstawiono długości kolejnych etapów trasy, które przebył każdego dnia. Długość kolejnych Dzień etapów trasy (w km) poniedziałek 26 wtorek 27 środa 21 czwartek 31 Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. W poniedziałek i wtorek rowerzysta przejechał łącznie A B A. więcej niż 50% W środę rowerzysta przejechał | € D c. a|- B. mniej niż 50% długości całej trasy rajdu. długości całej trasy rajdu. D. 5

Zadanie 2. (0—1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wartość wyrażenia dh |- >| jest równa 7 7 2 A.-2 B. -— c. ź p. > 14 14 7 7

Zadanie 3. (0—1) Trzej właściciele firmy — Adam, Janusz i Oskar — kupili samochód dostawczy za kwotę 154 000 zł. Kwoty wpłacone przez Adama, Janusza 1 Oskara są — odpowiednio — w stosunku 2:3:6. Jaką kwotę wpłacił Janusz? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. 14 000 zł B. 28 000 zł C. 42 000 zł D. 84 000 zł

Zadanie 4. (0—1) Na przedstawionym poniżej fragmencie osi liczbowej oznaczono cztery punkty: R, S, T, W. Współrzędne punktów Si W są równe 2871311. Odcinek RW jest podzielony na pięć równych CZĘŚCI. R S T W IIALAD _DCZCCŚCNĄŻ0 O ŚŚ , _ p 287 311 Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F — jeśli jest fałszywe. Współrzędne punktów R i 7 różnią się o 24. P F Współrzędna punktu R jest równa 271. P F

Zadanie 5. (0—1) Pociąg o długości / = 150 m przejechał przez tunel o długości d = 350 m ze stałą prędkością vu=20 sm, S Rysunek 2. Ile czasu upłynęło od momentu wjazdu czoła pociągu do tunelu (rysunek 1.) do momentu wyjazdu z tunelu końca ostatniego wagonu (rysunek 2.)” Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. 7,58 B. 17,5s C. 25s D. 36s

Zadanie 6. (0—1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wartość wyrażenia 4/3 (627 = Dy) jest równa A. 3 B. 3 C. 445 D. /69

Zadanie 7. (0—1) Która z podanych niżej liczb nie jest równa 35? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A.3:3"8 B.3”-35 C.377:9 D. (37) E.9*:3

Zadanie 8. (0—1) Na diagramie przedstawiono wyniki (w centymetrach) uzyskane przez zawodników uczestniczących w finale konkursu skoku wzwyż. numer zawodnika N W R un [oj a | 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 wysokość skoku w cm Ilu zawodników uzyskało wynik wyższy od średniej arytmetycznej wyników wszystkich uczestników finału tego konkursu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A.2 B. 3 C.4 D.5

Zadanie 9. (0—1) Na kartonowej siatce sześcianu Mariusz nakleił 6 figur tak, jak pokazano na rysunku. Następnie z tej siatki skleił kostkę. PYOCŁA Który rysunek przedstawia kostkę sklejoną przez Mariusza” Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. L— LE> ML

Zadanie 10. (0—1) (x+y):h 5 , gdzie x 1 y oznaczają długości podstaw Dany jest wzór opisujący pole trapezu: P= trapezu, a h oznacza wysokość trapezu. Którym równaniem opisano x wyznaczone poprawnie z tego wzoru? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. P A. x=Lh B. y= —— C. x=2P-h D. x=—- 2 7 h " "Ea

Zadanie 11. (0—1) Kąt ostry rombu ma miarę 607, a bok tego rombu ma długość równą 4 cm. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F — jeśli jest fałszywe. Krótsza przekątna dzieli ten romb na dwa trójkąty równoboczne. P F Pole tego rombu jest równe 8/3 cm?. P F

Zadanie 12. (0—1) Na kartce w kratkę Tomek narysował według pewnej reguły cztery łamane (patrz rysunek). Długości tych łamanych zapisał w tabeli. Numer łamanej I II II IV Długość łamanej 3 8 15 24 Kolejne łamane — od numeru V — Tomek rysował zgodnie z tą samą regułą. Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Łamana o długości 48 ma numer | A | B . A. VI B. VII Łamana o numerze VIII ma długość D . C. 63 D. 80

Zadanie 13. (0—1) W grudniu, w trzech sklepach sportowych: Alfa, Beta i Gamma, sprzedawano łyżwy figurowe w tej samej cenie. Na wiosnę w każdym sklepie ogłoszono obniżkę cen tych łyżew. Poniżej przedstawiono oferty tych sklepów. Sklep Alfa Sklep Beta Sklep Gamma Obniżka o 30%. Ścinamy ćwierć ceny. Płacisz tylko ż ceny. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Po obniżce cena łyżew figurowych była A. najniższa w sklepie Alfa. B. najniższa w sklepie Beta. C. najniższa w sklepie Gamma. D. taka sama w trzech sklepach.

Zadanie 14. (0—1) Dany jest trójkąt równoboczny ABC o boku długości 10 cm. W tym trójkącie poprowadzono wysokość CD. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Obwód trójkąta ADC jest równy A. 1043 cm B.204/3 cm C. (5+543) em D. (15+ 543 )em

Zadanie 15. (0—1) W trójkącie KLM poprowadzono wysokość KN. Długości niektórych odcinków opisano za pomocą wyrażeń algebraicznych: IKL| = 2y, ILM| = 2x, KNI=k+ 1. M Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Pole trójkąta KLM opisano wyrażeniem A. x(k + 1) B. 2x(k + 1) C. y(k +1) D. ży(k +1)

Zadanie 16. (0-2) W trójkącie o kątach wewnętrznych a, f, y miara kąta a jest równa różnicy miar dwóch pozostałych kątów. Uzasadnij, że ten trójkąt jest prostokątny.

Zadanie 17. (0-2) Na rysunku przedstawiono układ miejsc w przedziale ośmioosobowym wagonu kolejowego i zaznaczono kierunek jazdy pociągu. drzwi kierunek jazdy pociągu Edyta z Agnieszką planują zakup biletów na wspólną podróż. Wszystkie miejsca w przedziale są wolne. Edyta chce siedzieć przy oknie, natomiast Agnieszka chce siedzieć przodem do kierunku jazdy. Podaj wszystkie możliwości wyboru miejsc spełniające jednocześnie powyższe warunki. Zapisz rozwiązanie.

Zadanie 18. (0-2) W domu kultury zorganizowano konkurs recytatorski. Dla uczestników kupiono nagrody: książki i e-booki. Książki stanowiły 3 liczby kupionych nagród. E-booków było o 8 mniej niż książek. Ile kupiono książek? Zapisz obliczenia.

Zadanie 19. (0—3) W zakładzie krawieckim są szyte poduszki dla zwierząt domowych. Praca w tym zakładzie trwa pięć dni w tygodniu — od poniedziałku do piątku — po 7 godzin dziennie. W 2020 roku 1 marca wypadł w niedzielę i w tym miesiącu nie było żadnych dni wolnych oprócz sobót i niedziel. W ciągu każdej godziny pracy szyto Średnio 3 poduszki. Ile poduszek uszyto w tym zakładzie w marcu 2020 roku? Zapisz obliczenia.

Zadanie 20. (0—3) Boisko szkolne ma kształt prostokąta o wymiarach 46 m i 30 m. Postanowiono posiać na nim trawę. Do obsiania 40 m* powierzchni jest potrzebny jeden kilogram nasion trawy. Nasiona trawy są sprzedawane tylko w 10-kilogramowych workach, po 163 zł za jeden worek. Oblicz koszt zakupu nasion trawy potrzebnych do obsiania tego boiska. Zapisz obliczenia.

Zadanie 21. (0—3) Podstawą ostrosłupa o wysokości H jest kwadrat. Na rysunku przedstawiono siatkę i podano długości niektórych krawędzi tego ostrosłupa. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia.