EGZAMIN 2024

Zadanie 1. (0—1) Ala codziennie uczyła się języka hiszpańskiego. Na diagramie przedstawiono, ile czasu przeznaczyła na naukę tego języka w kolejnych dniach tygodnia od poniedziałku do soboty. czas, minuty 60 50 40 30 20 10 0 pon. wt. Śr. czw. pt. sob. dzień tygodnia Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F — jeśli jest fałszywe. Ala przez cztery dni — od poniedziałku do czwartku — na naukę języka hiszpańskiego przeznaczyła łącznie 2 godziny i 10 minut. Na naukę języka hiszpańskiego w sobotę Ala przeznaczyła o 40% czasu mniej niż w piątek.

Wypisano ułamki spełniające łącznie następujące warunki: e mianownik każdego z nich jest równy 4 e licznik każdego z nich jest liczbą naturalną większą od mianownika e każdy z tych ułamków jest większy od liczby 3 oraz mniejszy od liczby 5. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wszystkich ułamków spełniających powyższe warunki jest A. sześć. B. siedem. C. osiem. D. dziewięć.

Średnia arytmetyczna trzech liczb: 12, 14, k, jestrówna 16. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F — jeśli jest fałszywe. | Liczba k jest równa 22. P F | Średnia arytmetyczna liczb: 12, 14, k, 11, 17, jest większa od 16. P F

Dany jest trapez ABCD, w którym bok AB jest równoległy do boku DC. W tym trapezie poprowadzono odcinek EC równoległy do boku AD, podano miary dwóch kątów oraz oznaczono kąt a (zobacz rysunek). D C G35) Ga] 80? A E B Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Kąt a ma miarę A. 557 B. 50? C. 459 D. 20?

Zadanie6.(0-1) Dane jest równanie 5x = "Ż Zadaniem Pawła było przekształcanie tego równania tak, aby wyznaczyć x, y, w. Paweł otrzymał trzy równania: gdzie x, y,w są różne od 0. SE: PA y | x=cy Il. p [Il W= gz Które z równań I--IllI są poprawnymi przekształceniami równania 5x = ok Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. ill B. ILiIII C. Lilli D. I, II, III

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F — jeśli jest fałszywe. lloczyn 3:9? jest równy wartości wyrażenia 311. P 8 „7 Wyrażenie 210 można zapisać w postaci 2”.

1) Karolina kupiła jedno pudełko balonów. W tabeli podano informacje dotyczące kolorów balonów oraz ich liczby w tym pudełku. czerwony Kolor balonu Liczba balonów 10 niebieski zielony żółty Karolina wyjmowała losowo po jednym balonie z pudełka. Pierwsze dwa wyjęte balony były w kolorze czerwonym. Jakie jest prawdopodobieństwo, że trzeci balon losowo wyjęty przez Karolinę będzie w kolorze czerwonym? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. > A. 16 B. WI R Cc. a|* AIR

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wyrażenie x(x + 4) — 3(2x — 5) można przekształcić równoważnie do postaci A. x* +2x-5 B. x” —2x+5 C. x? +2x —15 D. x? — 2x + 15

Podróż pociągiem z Olsztyna do Gdyni planowo trwa 2 godziny i 54 minuty. Pewnego dnia pociąg wyjechał z Olsztyna punktualnie o wyznaczonej godzinie, ale przyjechał do Gdyni z czterominutowym opóźnieniem o godzinie 17:31. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Pociąg wyjechał z Olsztyna o godzinie A. 14:27 B. 14:41 C. 14:31 D. 14:33

Zadanie 11. (0—1) Na wykresie przedstawiono zależność pola pomalowanej powierzchni od ilości zużytej farby. Pole pomalowanej powierzchni jest wprost proporcjonalne do ilości zużytej farby. pole A pomalowanej 200 powierzchni, m? 150 100 50 0 0 5 10 15 20 ilość zużytej farby, litry Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F — jeśli jest fałszywe. 18 litrów tej farby wystarczy na pomalowanie 180 m* powierzchni. P F Na pomalowanie 125 m* powierzchni wystarczy 12 litrów tej farby. P F

W układzie współrzędnych (x, y) zaznaczono pięć punktów P,, P», Ps, P, oraz Pz (zobacz rysunek). Wszystkie współrzędne tych punktów są liczbami całkowitymi. Punkt P;, ma współrzędne (—1, —2). P; „Pa Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Jeżeli współrzędną x punktu P, zwiększymy o 4, a współrzędną y tego punktu zwiększymy o 3, to otrzymamy współrzędne punktu A. P, B. P3 C. P, D. P.

Na rysunku przedstawiono prostokąt o bokach długości ai b podzielony na sześć kwadratów. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Stosunek długości boków a : b tego prostokąta jest równy A. 6:5 B. 5:4 C. 4:3 D. 3:2

W trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątną AC wydłużono o 7 cm, a przyprostokątną AB wydłużono o 12 cm i otrzymano trójkąt prostokątny równoramienny ADE o polu równym 200 cm? (zobacz rysunek). E 7 cm A B 12 cm D Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F — jeśli jest fałszywe. Przyprostokątna trójkąta ADE jest równa 20 cm. Pole trójkąta ABC jest równe 52 cm*.

b Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny. Pole powierzchni całkowitej tej bryły jest z , = , 2 równe P, a jedna ściana boczna ma pole równe gP. Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe ESEJ A. olo P B. zP Nojfico Pole powierzchni podstawy tego ostrosłupa jest dwa razy KIEJ niż pole powierzchni jego jednej ściany bocznej. C. mniejsze D. większe

Ela i Ania dostały w prezencie po jednym zestawie puzzli o takiej samej liczbie elementów. Ela ułożyła z swoich puzzli, a Ania e swoich. Dziewczynki ułożyły łącznie 440 elementów. Oblicz, z ilu elementów składa się jeden zestaw puzzli. Zapisz obliczenia.

Prostokąt ABCD podzielono na trzy trójkąty: AED, ACE, ABC D 15cm E C cz 20 cm A B Oblicz pole trapezu ABCE. Zapisz obliczenia. (zobacz rysunek). Na rysunku podano również długości dwóch boków trójkąta AED oraz zaznaczono dwa kąty trójkąta ACE, o takiej samej mierze a.

Zadanie 18. (0—3) Pan Jan sprzedał w swoim sklepie 120 kg truskawek. Połowę masy tych truskawek sprzedał w dużych opakowaniach, 10% masy truskawek — w średnich, a pozostałe truskawki w małych opakowaniach. W tabeli podano informacje dotyczące sprzedaży truskawek w sklepie pana Jana. SKLEP U JANA Rodzaj Masa truskawek Cena opakowania opakowania w opakowaniu z truskawkami duże 1 kg 18 zł średnie 0,5 kg 10zł małe 0,25 kg 6 zł Oblicz, jaką kwotę otrzymał pan Jan ze sprzedaży wszystkich truskawek. Zapisz obliczenia.

lanie 19 Z trzech jednakowych klocków w kształcie sześcianu i jednego klocka w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego zbudowano dwie wieże (zobacz rysunek). Krawędź sześcianu ma długość 10 cm. Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 9 cm, a jego objętość jest równa 324 cm. Il wieża | wieża Oblicz różnicę wysokości obu wież. Zapisz obliczenia.